Login
Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Brazilian Dating

/

Single Men

/

American

/

Dating

/

Location

/

Florida

/

Naples

1 - 34 of 34
Jack
55 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 26 - 49
Taj
73 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 33 - 52
Dwayne
60 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 35 - 50
Bruce
58 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 25 - 35
Peter
40 Naples, Florida, United States
Seeking: Female
Eli
57 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 35 - 45
Alvaro
45 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 35 - 45
Emilio
49 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 38 - 68
Dave
58 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 23 - 37
Luke
67 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 45 - 65
Andrew
36 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 22 - 28
Mariachi
39 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 25 - 40
Ray
54 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 41 - 55
Arnold
68 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 32 - 53
Aristokrat
33 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 18 - 45
Kreyòl: Li ekri nan kreyòl (kreyòl Ayisyen), Anglè ak Fransè. Tanpri, li l' ak atansyon, si ou gen nenpòt kesyon mande m'. Pa fwa ak kwayans mwen se yon Vodouwist Òtodòks Kontanporè (Kontanporen) (V.Ò.K.) li l' ak anpil atansyon. English: It is written in Creole (Haitian Creole), English and French. Please read attentively, if any questions arise ask me. By faith I am a Contemporary Orthodox Voodooist (C.O.V.) Please read attentively. Français: C'est écrit en créole (Créole Haïtien), Anglais et Français. S'il vous plaît lire attentivement, en cas d'une question, questionner moi. Par foi je suis un Vodouisant Orthodoxe Contemporain (V.O.C.) S'il vous plaît lire attentivement. ______________________________________________________________________________________________________ Kreyòl: Yon ti bout sou mwen, mwen ap di w' plis lè nou kòmanse pale si ou vle. "Pa gen yon moun ki gen sousi si w' pa gen sousi." Mwen te fèt nan Pòtoprens, Pòtoprens, Repiblik Ayiti, manman m' yon pwofesè lekòl, kwizinyè avèk yon fanm biznis, papa m' se yon enjenyè sivil avèk yon nonm biznis, pou premye katòz ane nan lavi m' mwen leve E grandi Kafou, Mariyani, Grann Salin, Pòtoprens, Ayiti jouk migrasyon fanmi m' nan Eta Ini Amerik yo. Mwen grandi edike nan kreyòl Ayisyen, Fransè, Anglè, pou kounye a Panyòl mwen ap pran momantòm nan yon fason prèske ka pale kat diferan lang. Mwen se yon gason bachelè tradisyonèl ak yon karaktè ki trè pèsonèl, pridan E solitè ak yon fwa trè fò akonpanye pa zewo tolerans pou atèmwaman ak eskiz, mwen pa bwè oswa fimen pou moman sa yo enterè m' ak pastan kouche nan biznis, ak plisyè branch jeni. Pa fwa ak kwayans mwen se yon Vodouwist Òtodòks Kontanporè (Kontanporen) (V.Ò.K.) nan adisyon mwen pa gen entansyon pou konvèti na yon lòt relijyon. Mwen ouvri pou nenpòt tip e sòt kesyon, men atansyon mwen trè kirye nan tèm etidye istwa, nan efè sa mwen etidye istwa relijyon anplis kòmansman ak istaw maryaj e mwen toujou ap fè sa. Pou pasyon mwen renmen ale kouri, mache bò lanmè, ale nan plaj la, li liv (liv ansèyman Sitou, liv tèks, ak sèten liv relijye), epi kolekte objè anpil diferan objè, ale oditoriyòm sinema, ale nan teyat opera, monte chwal, monte bisiklèt, ale nan mize a, fè makèt, Kous machin, lit sovaj, Bat fè, tande mizik de plizyè kalite, ale nan jimnastik, chase bèt (Ak zam, epe, oubyen flèch), ale nan lakou seri zam, sote nan avyon, reparasyon machin (Sitou machin ke mwen gen entansyon kolekte) E plis de sa, nan adisyon mwen gen lanmou pou aparèy mekanik nan gran nonb E gwo valè koleksyon terrestres mwen yo sèlman konpoze de machin sa yo; yon "Kòrvèt Z06 kò C5" ak yon "Rolls-Royce Lonbraj Ajan II" edisyon koletè ak kèk lòt kalite machin. Pou spò mwen renmen Kous machin, Kous avyon, Kous bato, Kous chwal, lite, ak kèk lòt spò. Pou konvèsasyon mwen ka pale oswa fè deba sou jis nenpòt matyè ou sijè depi yo enterese m' nan moman sa. Okipasyon aktyèl mwen se: - Militè (99.999999% nan nenpòt moman mwen prèske renmen diskite sijè sa anpil ak nenpòt moun). - Aviatè Etidyan (Aviyasyon, Enjenyeri, Biznis.). - Envestè & Pwopriyetè Biznis. "Dèyè chak sekrè se yon verite, Deyè chak verite se yon sakrifis" - A. J. Hearltey -On The Fifth Day Bizinis mwen respektivman fonksyone nan diznèf domèn/sektè, youn nan yo se pwodiksyon fim pannogrfik (adilt/adiltè) ak amizman e lwazi adilt/(pannografik/adiltè), epi tou mwen pa okenn entansyon pou mwen retire biznis mwen an nan zòn/sektè sa a pou okenn moun, anyen, e ni okenn rezon. - Finansyè & Kreditè. 99.999999% koz de aspè okipasyon m', mwen pa renmen gen foto mwen (yo) sikile sou entènèt la oswa pase yo bay nenpòt moun jis konsa. Pou aspè okipasyon mwen pa renmen gen foto m' sikile sou entènèt la. "Limit imanite mezire pa fwa yo." ______________________________________________________________________________________________________ English: A little bit about me, furthermore I will tell you more when we start talking if you want. "No one cares if you don't care." Was born to a school teacher, Culinary Art Businesswomen mother and a Civil Engineering-Businessman Father in Port-au-Prince, Port-Au-Prince, Republic of Haiti and raise in Carefour, Mariani, Grande Saline, Port-Au-Prince, Haiti for about the first fourteen years of my life I was raise in the republic of Haiti until my family's migration into the United Sates of America. Growing up I was educated in Haitian Creole, French, English, and my Spanish is still picking up it's momentum therefore I can speak and write in about four different languages. I'm a single traditional man with a character that is very personal, cautious and solitary with a very strong confidence and zero tolerance for procrastination and excuses, I don't drink or smoke furthermore my interests and hobbies lie in business, and many branch of engineering. By faith I am a Contemporary Orthodox Voodooist (C.O.V.), in addition I have no intention of converting to another religion. I am open to any type and sort of questions but beware I am very curious in term of studying history, therefore I study the history of religion moreover the beginning of marriage as well and I'm still doing so. For hobbies I like to go run, walk, go to the beach, read books (Mostly instructional books, text books, and certain religious books), and collect many different objects, go to the movie theater, go to the opera theater, Horseback riding, biking, go to the museum, shopping, race cars, wrestling, weight lifting, Listen to many genre of music, Go to the gym, Hunting, Go to the Gun range, Repair vehicles (Mostly vehicle that I intend on collecting) and many more, in addition I have love mechanical devices therefore my passion for cars is in great value so far my terrestrial vehicular collection is compose of C5 body Corvette Z06 and a Rolls-Royce Silver Shadow II collectors edition and many others. For sports I like car race, plane race, boat race, horse race, wrestling, and some others. For conversation I can talk or debate about just any matter or subject as long I'm interested in it for that moment. My current occupations are: - Military (99.999999% of the time I don't discuss very much). - Aviator Student (Aviation, Engineering, Business.). - Investor & Business owner. "Behind each secret is a truth, Behind each truth is a sacrifice" - A. J. Hearltey -On The Fifth Day My business respectively function within nineteen areas, one of them is adult film production and adult entertainment, I as well have no intention to take my business out this area for no one, nothing as well reasons. - Financier & Lender. 99.999999% of the time do to the aspect of some of my occupations I do not like to have my picture (S) circulate over the internet or give just anyone a picture of me just like that. Do to the aspect of my occupation I do not like to have my picture circulate over the internet. "Humanity's limit is measured by their faith" ______________________________________________________________________________________________________ Français: "Personne ne se soucie pas si vous ne vous souciez pas." Un peu de moi, plus je vous en dira plus quand nous commençons à parler si vous voulez. J'etais né d'une mère professeur d'école, artiste culinaire et femme d'affaires et d'un père ingénieur civil ethomme d'affaires à Port-au-Prince, Port-au-Prince, République d'Haïti et élever a Carrefour, Mariani, Grande Saline, Port-au-Prince, Haïti pendant les premières quatorze années de ma vie, je étais élever dans la république d'Haïti jusqu'à la migration de ma famille aux Etats-Unis d'Amérique. Grandir, je ai été éduqué en créole Haïtien, Français, Anglais et mon Espagnol est entrain d'améliorer dynamiquement en grande vitesse, je peux donc parler et écrire dans environ quatre langages differrent. Je suis un homme non marié (célibataire), traditionnel avec un caractère qui est très personnelle, prudent et solitaire avec une très forte confiance et la zéro tolérance pour la procrastination et exuceses, je ne bois pas ou fume end addition mes intérêts et loisirs se trouvent dans les affaires entreprise, et beaucoup branche de l'ingénierie. Par foi je suis un Vodouisant Orthodoxe Contemporain (V.O.C.) en addition j'ai aucune intention de convertie a dans une autre religion. Je suis ouvert pour n'importe quel type et sort de question prendre garde je suis très curieux en terme de l'étude de l'histoire donc j'étude l'histoire des religion en plus la commencement et l'histoire de mariage que j'entrain de faire. Pour loisirs, je aime aller courir, marcher, aller à la plage, lire des livres (principalement des livres d'enseignement, des manuels, et certains livres religieux), et de recueillir de nombreux objets différents, aller à la salle de cinéma, aller au théâtre d'opéra, équitation, vélo, aller au musée, shopping, la course automobile, la lutte, l'haltérophilie, écouter de nombreux genres de musique, aller à la gym, aller a la chasse, aller à la gamme armes à feu, réparation des véhicules (Partiellement les véhicules dont j'ai 'intention de collecté) et beaucoup d'autres, en plus j'adore les dispositifs mécaniques, donc ma passion pour les voitures est d'une grande valeur à ce jour ma collection de véhicules terrestre est composer d'une Corvette Z06 des corps C5 et une Rolls-Royce Silver Shadow II édition collectionneurs et bien d'autres. Pour les sports j'aime la course automobile, course avion, course des bateaux, course des chevaux, la lutte, et quelques autres. Pour conversation que je peux parler ou débat sur n'importe quel sujet ou objet aussi longtemps que je me intéresse à elle pour cette moment. Mes occupations sont: - Militaire (99.999999% du temps, je n'en parle pas sa.) - Aviateur. - Étudiant (aviation, ingénierie, commerce.). - Investisseurs & propriétaire d'une societe/compagnie. "Derrière chaque secret est une vérité, Derrière chaque vérité est un sacrifice." - A. J. Hartley -On the Fifth Day Mon entreprise fonctionne respectivement dans dix-neuf domaines, l'un d'eux est la production des films adultes, (du pornographie) et des divertissement adultes, je dois ainsi pas l'intention de faire retraite les affaires de mon compagnie dans cette zone pour personne, rien aussi bien des raisons. - Financier & Prêteur. 99.999999% du temps faire à l'aspect de certains de mes occupations, je n'aime pas avoir ma (mes) photo (S) circuler sur Internet ou donner a n'importe qui une photo de moi comme ça. "La limite de l'humanité est mesurée par leur foi."
Marcello
50 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 28 - 47
Michael Howard
56 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 31 - 49
Robert
60 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 33 - 52
Anderson
44 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 25 - 43
Pablo
51 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 29 - 46
Mike
37 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 19 - 45
Ffrank
50 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 27 - 45
Robert
58 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 30 - 49
Mark
46 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 24 - 42
Jose
44 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 23 - 41
SUKAHONYA
37 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 20 - 37
Renan
33 Naples, Florida, United States
Seeking: Female 19 - 35
first
Previous
Next
last